namig za premik

Posvet: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja - prispevek k univerzitetnemu prostoru, Hiša kulinarike, Glavni trg 30

7.3.2011 | 09:00

Društvo Dolenjska akademska pobuda

organizira

7. marca 2011 med 9.00 in 16.00

v banketni dvorani Hiše kulinarike in turizma Zavoda Grm Novo mesto

na Glavnem trgu 30 v Novem mestu

v sodelovanju s

Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu

Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto

Fakulteto za poslovne in upravne vede Novo mesto

Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto

Visoko šolo za tehnologije in sisteme Novo mesto

Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto

Razvojno raziskovalnim inštitutom Grm Novo mesto

POSVETOVANJE

Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja - prispevek k univerzitetnemu prostoru

Izhodišča in usmeritve posvetovanja

Posvetovanje izhaja iz vrste spoznanj o pomenu in nujnosti sodelovanja: skupno razvijanje inovativnih pristopov k raziskovanju, razvoju in izvedbi (leto 2009 je bilo leto ustvarjalnosti in inovativnosti v Evropski unij); koordinirano sodelovanje podjetij (velikih in malih), vladnih organizacij (državnih in lokalnih) in raziskovalnih organizacij ter univerz; spodbujanja regionalnega razvoja; koordinirano sodelovanje raziskovalcev, razvijalcev in uporabnikov proizvodov, rešitev in storitev; razvijanje živih laboratorijev in njihovo mednarodno sodelovanje; razvijanje e-rešitev in e-storitev.

Tradicionalni Otoški forumi odličnosti in mojstrstva so ustvarili izreden intelektualni in organizacijski kapital, ki ga je sedaj mogoče izrabiti za inovativni regionalni razvoj Bele krajine, Dolenjske in Posavja.

Dolenjska akademska pobuda svojim članom - maturantom in diplomantom ter zaposlenim v regiji široko odpira vrata in jih vabi k sodelovanju. S svojim znanjem, izkušnjami in povezavami lahko bistveno prispevajo k pospešenemu razvoju regije. Po drugi strani jim regija ponuja priložnosti za izboljševanje obstoječih in vzpostavljanje novih povezav.

Paneli in razprave posvetovanja ponujajo razmisleke o možnih in potrebnih inovativnih usmeritvah povezanega in trajnostnega regionalnega razvoja: prispevanje k povečevanju konkurenčnosti regije in zagotavljanju boljšega življenja njenih prebivalcev; spodbujanje sodelovanja organizacij in posameznikov v regiji Bela krajina, Dolenjska in Posavje; spodbujanje sodelovanja z drugimi regijami v Sloveniji in bližnjih državah; spodbujanje čezmejnega sodelovanja pri razvijanju Podonavske regije; razvijanje sodobnega, naprednega in ustvarjalnega univerzitetnega regijskega okolja; razvijanje izobraževalnih in raziskovalnih zmogljivosti visokošolskih ustanov v regiji; zagotavljanje sodelovanja srednjih in visokih šol; pospešitev razvijanja sodobne prometne infrastrukture regije; pospešitev izrabljanja možnosti sodobne informacijsko-telekomunikacijske tehnologije; razvijanje čezmejnega sodelovanja za racionalizacijo obstoječih in nastajanje novih poslov; zavzeto vključevanje županov, podjetnikov, poslancev in visokošolskih učiteljev v skupna posvetovanja, akcije in izboljševanje regije.

Vabimo vas k sodelovanju pri inovativnem regionalnem razvijanju Bele krajine, Dolenjske in Posavja!

Dolenjska akademska pobuda

Kotizacije ni

Spletna prijava na povezavi: http://www.dap.si

Informacije:

DAP – Društvo Dolenjska akademska pobuda

Novi trg 1, Novo mesto

izr. prof. dr. Boris Bukovec

E-naslov: boris.bukovec@fos.unm.si

GSM: 051 208 562

‹ nazaj