bela krajina

Romi kupujejo stare zidanice. Od kod jim denar?

27.2.2024 | 13:30 | M. G.

Semič - panorama z višine okoli 100 metrov (Foto: Uroš Novina)

Semič - panorama z višine okoli 100 metrov (Foto: Uroš Novina)

Semič - Semiški občinski svetnik Alojz Simončič je na zadnji seji opozoril na poslabšane varnostne razmere v občini. Prepričan je, da bodo še slabše, saj skupini občanov, pri čemer je poudaril, da gre za nekatere Rome, nihče ne more do živega. Dejal je tudi, da ga moti, ker stare zidanice in objekte v Semiču kupujejo Romi, podobno pa je tudi v drugih krajih, kjer živi ta narodnostna skupina.

Vprašal se je, kje dobijo denar za odkup nepremičnin, saj so vsi prejemniki denarne socialne pomoči.

To je zanimalo tudi nekatere druge občinske svetnike.

Županja Polona Kambič je pojasnila, da lahko vsak proda svoj objekt brez vednosti občine.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj

Komentarji (7)

1.3.2024Oceniprimoz 
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. ( https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/storitve-obcin/predkupna-pravica.html )
1.3.2024Oceniprimoz 
Pranje denarja je katero koli ravnanje z denarjem ali premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem, ki vključuje: - zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja; - skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja. ( http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8547 )
1.3.2024 1 (1) (0)Oceniprimoz 
Gospod svetnik odpre debato o denarju neznanega izvora, ka po mojem mišlenju spada pod "preprečevanje pranja denarja" ( https://www.gov.si/teme/preprecevanje-pranja-denarja/ ). Gospa županja preusmeri debato na Zakon o urejanju prostora ( http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341 ) in se pri tem še zlaže. Debata se zaključi. Občinska pravna služba molči. Sumljivo, zelo sumljivo.
2.3.2024Ocenicukr 
Vprašanje kdo so lastniki nepremičnin ki prodajajo i odajajo Romom. Za denar jim ne gre (en lastnik je mož znane in uspešne direktorce novomeške firme ki gre v pokoj) kaj je v ozadju ne vem. Občina bi lahko rešila to če bi bil interes. Dala bi pogoj da je treba mimilano vzdržeati okolico s čistočo , pospravljanjem ,košnjo. Minmialo.Ne pa da zaščiteni navlečejo vsega , podgane redijo. Pa bi se šli nek turizem haha.Kdo bi se naselil v cigansko naselje ki nastaja po gori. Neki drugi interesi so.
2.3.2024 3 (3) (0)OceniPopendekl 
Tudi mejaši imajo predkupno pravico, ne vem zakaj bi morala občina odkupiti vse podrtije.
4.3.2024Oceniprimoz 
Obstajajo različne vrste predkupnih pravic, ki jih je treba poznati, če želimo uspešno izvesti nakup ali prodajo nepremičnine. Poznamo pogodbeno in zakonito predkupno pravico. Kot izhaja iz imena je pogodbena predkupna pravica dogovorjena s pogodbo, zakonita pa z zakonom. Pogodbena predkupna pravica nastane, ko se lastnik nepremičnine s pogodbenim določilom zaveže predkupnemu upravičencu. Zakonito predkupno pravico ureja več zakonov, med drugimi Stvarnopravni zakonik, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o ohranjanju narave, Stanovanjski zakon, Zakon o vodah in nekateri drugi. ( https://bazarealestate.com/si/predkupna-pravica-pri-nakupu-in-prodaji-nepremicnine/ ) Sosed ima zakonito predkupno pravic le pod določenimi pogoji. Da je predmet prodaje kmetijsko ali gozdno zemljišče, da ima priznan status kmeta, da je sosed mejaš. O prodaji pa je obveščen preko oglasne deske upravne enote ( https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska.html ).
4.3.2024 2 (3) (1)Oceniprimoz 
Ena izmed teorij zarot. Pred leti je bil članek v Dolenjskem listu z naslovom "Sredstva za občine z romskimi naselji so nenamenska, občine o porabi odločajo same". Občinski organi se odločijo namensko porabiti ta sredstva za reševanje romske stanovanjske problematike tako, da za rome kopuje "stare zidanice". Krivda se prevali na sosede, ker imajo neko namišleno predkupno pravico. Svetnike pa šola gospa županja kot prvošolčke.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava