posavje

Že tretji rebalans proračuna; višje cene komunalnih storitev

5.10.2022 | 08:20 | M. K.

Foto: arhiv; MO Krško

Foto: arhiv; MO Krško

Krško - Krški občinski svet je na svoji zadnji seji sprejel že tretji rebalans proračuna za letos. Letošnji prihodki tako znašajo 47,2 milijona evrov in se zvišujejo za 0,7 odstotka ali 335.144 evrov, kar je predvsem posledica višje ocenjenih transfernih prihodkov v skupni višini 338.413 evrov ter uskladitve plana glede na že realizirane prihodke v letu 2022. Odhodki znašajo 48,8 milijona evrov in so nižji za 0,7 odstotka ali za 331.064 evrov. Tekoči odhodki se povečujejo za 2,6 odstotka oz. za 249.931 evrov. Kot je izpostavil župan Miran Stanko, so spremembe predvsem posledica zvišanja cen in pa pridobitve evropskih sredstev za gradnjo novega stanovanjskega objekta na Gubčevi ulici v Krškem, cene električne energije in naftnih derivatov.

Sprejetih je tudi kar nekaj sprememb proračuna za prihodnje leto. Potrebne so bile tudi zaradi spremenjene dinamike financiranja projektov, kot so obnova CKŽ, energetska sanacija Doma XIV. divizije na Senovem, aktivnosti za gradnjo bazena v Krškem, obnova lokalnih cest, prav tako pa so za leto 2023 v proračunu načrtovana sredstva za selitev krške čistilne naprave z območja Vipapa na novo lokacijo.

Višje cene komunalnih storitev

Svetniki so tudi potrdili nove cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav zaradi višjih cen elektrike. Z oktobrom bo znesek Kostakove položnice za gospodinjstvo s štirimi uporabniki, ki imajo priključek na javno kanalizacijsko omrežje in mesečno porabijo 12 m3 pitne vode, glede na avgust višji za 5,06 evra, kar predstavlja 8,15 odstotno povišanje. Za gospodinjstvo z greznico ali malo komunalno čistilno napravo pa bo znesek višji za 4,45 evra, kar predstavlja 10,12 odstotno povišanje.

Letni program športa 2023

Občinski svet je sprejel tudi Letni program športa za naslednje leto, ko je za vse športne programe in sofinanciranja ter investicije po tem letnem programu namenjenih skupno 2.127.100 evrov. Na podlagi razpisov je za izvajanje programov športa namenjenih 337.000 evrov, za sofinanciranje stroškov uporabe športnih objektov pa 371.000 evrov.

Za investicije v športu bo šel skorj poldrugi milijon, od tega največ, 900.000, za bazen Krško. V 2023 je namreč v načrtu izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter začetek gradnje.

Med drugim so svetnice in svetniki MO Krško na svoji zadnji seji sprejeli tudi investicijski program za rekonstrukcijo Lovske ceste v Brestanici ter za obnovo ceste, križišča in pločnika na Velikem Trnu.

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava