Višja strokovna šola – Ko se strokovno znanje zlije s praktičnostjo

19.11.2023 | 09:00

Izredni študenti logistike na strokovnem predavanju v Avto Krki NM

Izredni študenti logistike na strokovnem predavanju v Avto Krki NM

Najboljši diplomanti 29 svečane podelitve diplom

Najboljši diplomanti 29 svečane podelitve diplom

Programi Višje strokovne sole Šolskega centra Novo mesto

Programi Višje strokovne sole Šolskega centra Novo mesto

Študent elektrotehike pri vajah s področja sistemskega vodenja procesov

Študent elektrotehike pri vajah s področja sistemskega vodenja procesov

Študent lesarstva na računalniško vodenem stroju za rezkanje

Študent lesarstva na računalniško vodenem stroju za rezkanje

Študenti informatike sooblikujejo aktivnosti Multimedije ŠC Novo mesto.

Študenti informatike sooblikujejo aktivnosti Multimedije ŠC Novo mesto.

Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto izvajajo osem višješolskih študijskih programov: Elektrotehnika, Informatika, Kozmetika, Lesarstvo, Logistično inženirstvo, Mehatronika, Strojništvo ter Varstvo okolja in komunala. Slednje se bo prenovilo s trajnostnimi vsebinami v Varstvo okolja. Prav tako je v teku prenova Informatike, ki vključuje sodobne informacijske tehnologije, umetno inteligenco in računalništvo v oblaku. V času dvoletnega študija študenti usvajajo strokovno, v praksi pri delodajalcih neposredno uporabno znanje, ki jim pomaga uspešno reševati vsakodnevne izzive pri delu v določenem podjetju, kar študentom pomaga kreirati tako poklicno kot osebno pot.

Študij šeste stopnje (raven VI/I) je zasnovan na usvajanju praktični znanj in spretnosti, saj so študenti med študijem deležni kar 800 ur praktičnega izobraževanja pri različnih delodajalcih v lokalnem ali v vseslovenskem prostoru. Tako že v času študija spoznavajo različne delovne procese, ki jih bodo s strokovnostjo suvereno opravljali na mestu bodočih inženirjev. Ob tem imajo priložnost spoznavati bodoče delodajalce, organizacije, različno delo in storitve. Ravno zaradi praktično naravnanega strokovnega znanja so najbolj iskan in cenjen kader na trgu dela. 

Predavatelji so strokovnjaki z različnih področij, pri prenašanju znanja in izkušenj se povezujejo z mnogimi gospodarskimi družbami in malimi podjetniki na območju Slovenije in širše. S sledenjem novostim v gospodarstvu, sodelovanjem, inovativnostjo in strokovnostjo uresničujejo poslanstvo šole. Prav zato je študij namenjen uporabi znanja v praksi. Predavatelji študentom pomagajo pri reševanju konkretnih situacij ali izzivov, posredujejo jim najnovejša spoznanja stroke in študente spodbujajo k iniciativnosti in proaktivnosti.  

Poleg strokovnosti študenti usvajajo tudi pomembna znanja s področja ekonomike in podjetništva ter poslovnega sporazumevanja, kar jih dobro usposobi ne le za neposredno delo v gospodarstvu, ampak jih pripravi tudi na samozaposlitev. 

Šola študentom in diplomantom omogoča opravljati praktično izobraževanje v okviru mednarodne izmenjave (Erasmus). Tako študentje pridobijo neprecenljive praktične izkušnje s svojega strokovnega področja tudi v tujini.

Na šoli se zavedajo pomena kakovostno izvedenih vsebin vseh predmetov v vsakem od študijskih programov, prav tako namenjajo veliko pozornosti tudi sami organizaciji, sodobnim načinom poučevanja in fleksibilnosti študija. Ponašajo se tudi z zagotavljanjem sistema tutorstva. Vsak letnik v okviru določenega študijskega programa ima dodeljenega predavatelja tutorja, ki študentom pomaga reševati izzive in vprašanja glede načina študija, uporabe informacijske tehnologije in navezovanja stikov ter pridobivanja praktičnih izkušenj pri delodajalcih. Predavatelj tutor skrbi za uresničevanje pripravljenih individualiziranih učnih načrtov za študente s posebnimi pravicami ali statusom (npr. športnika) in njihovo uspešno vključevanje v pedagoški proces. Urejenost študijskih prostorov in zagotavljanje odličnih materialnih pogojev poleg vključevanja študentov v sooblikovanje študijskega procesa šoli zagotavljajo ugled v lokalnem in slovenskem prostoru. Kooperativno študijsko okolje poleg šole zagotavlja tudi država, ki študentom omogoča vse študentske pravice, kot so subvencionirana prehrana, zavarovanje, prevoz, bivanje v študentskem domu, hkrati pa se po končanju študija zagotavlja varnost glede zaposlitvenih možnosti. Predavatelji pomagajo krepiti študentova močna strokovna področja, ki pogosto rezultirajo v odličnih diplomskih nalogah ali idejah, s katerimi se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, kot je tekmovanje Popri, kjer študentje dosegajo zavidljive rezultate – prvo mesto v kategoriji mladih do 29. let na mednarodnem evropskem tekmovanju.  Prvo mesto je študent osvojil tudi na tekmovanju NASA International Space Apps Challengu. Tudi diplomske naloge so na izboru najboljših diplom višješolskih programov nagrajene s prvim mestom ali pohvalo.

Študenti strojništva in mehatronike pri delu na CNC-stružnici

Študenti strojništva in mehatronike pri delu na CNC-stružnici

Študenti mehatronike na laboratorijskih vajah v Razvojnem centru Novo mesto

Študenti mehatronike na laboratorijskih vajah v Razvojnem centru Novo mesto

Na višješolske študijske programe se lahko vpišejo dijaki s poklicno ali splošno maturo. Študij se izvaja v obliki predavanj in seminarskih ter laboratorijskih vaj in je organiziran v obliki modularnega sistema. V prvem letniku so večinoma obvezni moduli, ki predstavljajo temelje za izbirnost v drugem letniku. Število in organizacija modulov se med programi razlikujejo. Študentje se sami odločijo za modul, ki najbolj ustreza njihovim prejšnjim izobrazbenim dosežkom, potrebam ali interesom. Pri tem jim predavatelji ali tutorji z veseljem svetujejo. Izvedba modulov je podprta s praktičnim znanjem in razvojem stroke v okviru praktičnega izobraževanja. Pridobivanje strokovnih znanj za posamezen program je skozi celo študijsko leto podkrepljeno s številnimi strokovnimi obiski priznanih podjetij v Sloveniji in izven nje, ki študentom z veseljem odprejo vrata svojih organizacij in podjetij, saj se zavedajo ponujene priložnosti pridobiti v svoje vrste dobro usposobljene bodoče inženirje. Šola skrbi za razvijanje vseh potencialov  študentov, zato z obogatenimi vsebinami zunanjih strokovnjakov, ki so predstavljene v obliki delavnic, poleg stroke ponuja tudi krepitev komunikacijskih, organizacijskih in osebnostno naravnanih vsebin.    

Študenti Varstva okolja in komunale med vajami urijo svoje spretnosti v šolskem laboratoriju.

Študenti Varstva okolja in komunale med vajami urijo svoje spretnosti v šolskem laboratoriju.

Po uspešno zaključenem višješolskem programu s področja tehnike dobijo študentje naziv inženir, s področja kozmetike pa višji kozmetik.

V okviru višješolskega študija se študentje naučijo odgovoriti na vprašanji kako in kaj je potrebno znati za rešitev problema. V primeru, da želijo svoje znanje še nadgraditi, da je poleg odgovorov na vprašanji, lahko nadaljujejo študij na visokih šolah, kjer se bodo naučili odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj je določena rešitev problema takšna. Na podlagi priznavanja pridobljenih kreditnih točk iz višješolskega študija se nato individualno opredelijo vsebine in obveznosti, ki jih morajo študentje v okviru visokošolskega izobraževanja dodatno še izpolniti. Izobraževanje na Višji strokovni  šoli torej daje možnost postopnega pridobivanja novih znanj in kompetenc, zato je poleg prilagodljivosti primerno tudi za odrasle, ki se odločajo za izobraževanje ob delu.

Študentke kozmetike svoje osnovno znanje nadgrajujejo z uporabo kozmetičnih naprav.

Študentke kozmetike svoje osnovno znanje nadgrajujejo z uporabo kozmetičnih naprav.

In katere značilnosti opredeljujejo izredni študij na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto?

Izredni študij je investicija, ki bo posamezniku bistveno povečala socialno mobilnost. Diplomant si tako poveča možnosti za novo, boljše delovno mesto, napredovanje ali začetek povsem drugačne karierne poti. Študij omogoča ohranjanje rednega vira zaslužka, s katerim se pokrijete finančni vložek. Zanj ni nobenih starostnih omejitev, organizacija predavanj pa je prilagojena potrebam izrednih študentov. Prepoznavnost si je šola zagotovila tudi s fleksibilnostjo in posluhom za potrebe in želje krepiti močna strokovna področja posameznika. V kolikor so študentje v preteklosti že pridobili ustrezna študijska ali neformalna znanja, se jim le-ta glede na vsebino in kreditne točke priznajo, ob tem pa se izdela osebni izobraževalni načrt, s katerim se lahko obveznosti prilagodijo. Prilagoditev obveznosti je seveda možna tudi za aktivne športnike, tiste z večjimi poslovnimi ali zdravstvenimi omejitvami.

Oglasno sporočilo

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava