Krštinc ponovno za župana Straže

27.9.2022 | 14:20

Dušan Krštinc na današnji novinarski konferenci (Foto: M. Ž.)

Dušan Krštinc na današnji novinarski konferenci (Foto: M. Ž.)

Pogled na Stražo

Pogled na Stražo

Straža - Sedanji župan Občine Straža Dušan Krštinc je danes javnosti sporočil, da po dveh mandatih ponovno kandidira za župana Občine Straža. Kot je povedal, jim je uspelo realizirati lepo število projektov. Ob tem želi nadaljevati že začete projekte in jih dokončati. Idej, izzivov in načrtov pa da je še dovolj tudi za naslednja štiri leta.

55-letni Dušan Krštinc občino Straža vodi od leta 2014. Kot je povedal, so v zadnjih štirih letih naredili velik korak na področju urejanja komunalne in cestne infrastrukture, izboljšali so vodooskrbo ter samo kakovost pitne v sklopu projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema. Zgradili so 6 km primarnega vodovodnega sistema, nov vodohran v Dolenji Straži ter obnovili obstoječega v Straži. V naselju Zalog so uredili meteorno kanalizacijo z zadrževalnikom ter s tem omogočili gradnjo na južnem delu gospodarske cone Zalog. Za boljšo prometno varnost občanov so zgradili 1400 metrov pločnika za pešce in kolesarje skozi naselje Hruševec do Straže. Obnovili so cesto in zgradili pripadajočo infrastrukturo. Prenovili so cesto v Vavti vasi proti stadionu, kjer je bila zgrajena tudi površina za pešce, javna razsvetljava, ter za potrebe razvoja igrišča izgrajen vodovod in električna napeljava. Skozi naselje Loke je bil zgrajen novi vodovod, ki sedaj povezuje primarne vode na levem in desnem bregu reke Krke. Skozi naselje se je rekonstruirala cesta, izgradila površina za pešce in javna razsvetljava, v sodelovanju z Slovenskimi železnicami pa se je obnovil nivojski prehod. V športnem parku Breza so uredili streho balinišča. V Zalogu se je zgradila javna razsvetljava. V Dolenji Straži so uredili prostor za mrliško vežico ter obnovili oporni zid na južnem in zahodnem delu pokopališča. Pomemben uspeh je tudi ureditev območja biotopov, kjer je zaživela učna pot. Ob letališču Prečna pa so uredili dostop za obdelovalce površin, sprehajalce in kolesarje.

V skrbi za ekologijo so postavili zbiralnike za odpadno jedilno olje ter okrepili ekološke otoke. Za razmah društvene dejavnosti so društvu vinogradnikov Straža obnovili objekt za potrebe članov ter uredili okolico, v domu Partizan v Vavti vasi pa je zaživelo sodobno strelišče za streljanje z zračno puško z elektronskimi tarčami. Občina je skupaj z donatorji kupila defibrilatorje, ki so jih namestili po občini. Krštinc je ponosen na tradicijo najpomembnejših prireditev, kot so: Salamijada, Dnevi na Krki, Martinov pohod in Straška jesen. Izpostavil je tudi dejavnost medgeneracijskega centra v Straži. Za razvoj gospodarstva in kmetijstva je občina preko razpisov pomagala tudi gospodarstvenikom in kmetom.

Najpomembnejša naložba, na katero se pripravljajo v Straži, bo gradnja 12 oddelčnega vrtca, čakajo že na gradbeno dovoljenje. Naročili so tudi izdelavo idejnega projekta za obvoznico, ki bo razbremenila cesto skozi Zalog. Na gradbeno dovoljenje čaka projekt za rekonstrukcijo lesenega mostu v naselju Loke, ki bo poleg površine za motorna vozila imel tudi površino za kolesarje in pešce. Zaključuje se izgradnja javne razsvetljave in obnova ceste med Podgoro in Stražo ter izgradnja ločenega sistema fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in rekonstrukcija ceste s površino za pešce v ulicah Pod Srobotnikom in Na žago. V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto se gradi kolesarska steza do centra Straže in Dolenje Straže. Velikega pomena za občane bo tudi rekonstrukcija državne ceste v Straži in Vavti vasi z izgradnjo pločnika. Med pomembnejšimi naložbami Krštinc omenja še dislocirano enoto doma starejših občanov v Straži, ki bo nastala v prostorih nekdanjega materinskega doma, kjer so trenutno štirje oddelki vrtca. Prednostna naloga bo tudi obnova cest na vinogradniških območjih ter gradnja vodovodnega omrežja do zidanic in vikendov. Prav tako bo prišla na vrsto ureditev ceste v Rumanji vasi do mladinskega doma ter izgradnja vodovoda ter ureditev poti do zahodne strani naselja v Rumanji vasi. Med večjimi projekti v novem mandatu bo tudi izgradnja novega lesenega mostu v Lokah ter izgradnja pločnika ob državni cesti od Potoka do Volavč.

Dušan Krštinc pravi, da želi kot župan prispevati tudi k obnovljivim virom energije, zato želi pristopiti k ureditvi sončne elektrarne ter hidroelektrarne, ki bosta prispevali k pokrivanju potreb javne razsvetljave in javnih objektov na območju občine po električni energiji. Doslej jim je uspelo zamenjati tudi 150 svetilk javne razsvetljave, kar je ena tretjina vseh, in z obnovo bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Krštinc je ponosen, da so v zadnjih štirih letih za investicije v Občini Straža namenili 8 milijonov evrov, uspešni so bili tudi pri črpanju nepovratnih sredstev, ki jih je bilo slabe 3 milijone. Med občinami v dolenjski regiji je Občina Straža po koeficientu razvitosti, lestvico za leto 2022 je objavilo Ministrstva za finance, med 21. občinami zasedla 4. mesto.

M. K.

Zvočni zapisi

Dušan Krštinc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava